Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึ …

Continue reading

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีกา …

Continue reading

สำหรับผู้สมัครที่สมัคร ในรอบระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้สมัครที่สมัคร ในรอบระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563 …

Continue reading

กำหนดการยื่อขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการยื่อขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/25 …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading