Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับใบรับรองสภาและใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับใบรับรองสภาและใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษา …

Continue reading

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563       – …

Continue reading

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading