Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 2 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการ …

Continue reading

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับผู้ …

Continue reading

นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ชำระเงิน ได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในทะเบียนประวัติ ตามขั้นตอนดังนี้

นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ชำระเงิน ได้รหัสนักศึกษาเรีย …

Continue reading