Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จ …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี และประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 2 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีมาตรการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 มห …

Continue reading

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันที่ …

Continue reading

ขั้นตอนในการยื่นใบคำร้องต่างๆผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ขั้นตอนในการยื่นใบคำร้องต่างๆผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ …

Continue reading