Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรั …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio สำหรับ มั …

Continue reading

ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดงานทําบุญ บายศรี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและ …

Continue reading

สวัสดีปีใหม่ 2564 จากใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลา …

Continue reading