ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)

S__6602819

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคการศึกษา 2559

S__6422544

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

DSC_0315

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

S__6258712

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คามดว่าจะสำเ …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »