Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ระบบรับตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครค …

Continue reading

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา OPENHOUSE

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประ …

Continue reading

กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประ …

Continue reading