Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง พิธีพระรา …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีกา …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  ภาคการศึกษาท …

Continue reading