Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งท …

Continue reading