Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563       – …

Continue reading

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครค …

Continue reading

ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอแจ้งกำห …

Continue reading

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จ …

Continue reading