Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขย …

Continue reading

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาช …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรว …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เ …

Continue reading