Category: ภาพกิจกรรม

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที …

Continue reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 8 กุมภ …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระด …

Continue reading

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการแล …

Continue reading