Category: ภาพกิจกรรม

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2560

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง …

Continue reading

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต …

Continue reading

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จก …

Continue reading

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาการเตรียมความพร้อมในงานพระราชท …

Continue reading

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด …

Continue reading