Category: ภาพกิจกรรม

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา …

Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำและจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำ และจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

Continue reading

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริ …

Continue reading