Category: ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างมารตฐานการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที …

Continue reading

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

Continue reading

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) …

Continue reading

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร …

Continue reading

ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที …

Continue reading