Category: ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับแถว และกำกับแถวสำรอง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับแถว และกำกับแถวสำรอง งานพิธี …

Continue reading

อบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

อบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธ …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและ …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี …

Continue reading

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง …

Continue reading