Category: เกี่ยวกับ สวท.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

Continue reading

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริ …

Continue reading

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการแล …

Continue reading

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริม …

Continue reading

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน …

Continue reading