การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2560

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

DSC_0863  DSC_0862 DSC_0865  DSC_0866 DSC_0869  DSC_0870  DSC_0871  DSC_0872  DSC_0873  DSC_0874

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)

ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ)

 

DSC_0787  DSC_0812  DSC_0818  DSC_0830

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

 

20171208  20171209  201712024  201712042

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป” ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป”

ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป” คลิกที่นี่