กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบรายชื่อ

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี และประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 2 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี

และประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคลิกที่นี่

– คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2563

เฉพาะคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นำส่ง PORTFOLIO เพิ่มเติม ส่งผลงาน *ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายในเวลา 09.00 – 16.00 น. E-mail ตามประกาศ http://www.oapr.rmuti.ac.th/2016/wp-content/uploads/2020/03/T2.pdf

 

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีมาตรการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จึงมีมาตรการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/vV2rDVVnk4UBtVUH8

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งดให้บริการ ในวันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

ขั้นตอนในการยื่นใบคำร้องต่างๆผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ขั้นตอนในการยื่นใบคำร้องต่างๆผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่