เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรระดับ ปวส. จำนวน 19 หลักสูตร ณ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการรับรองทั้ง 19 หลักสูตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

พร้อมด้วย คณบดีคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น ,

ตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์

และตัวแทนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรระดับ ปวส. จำนวน 19 หลักสูตร

ณ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผ่านการรับรองทั้ง 19 หลักสูตร ในวันที่ 17 กันยายน 2563


กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังเอกสารประกาศ

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภา และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

ใบรับรองสภา และ ใบประกาศนียบัตร

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่