การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

      – จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 คลิกที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษาคลิกที่นี่

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่