ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ฉบับที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

                     

แนะนำการใช้งานระบบ ESS

แนะนำการใช้งานระบบ ESS : ess.rmuti.ac.th

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 12 มีนาคม 2563 และรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

ประกาศและคุณสมบัติการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่