กำหนดการเพิ่มรายวิชา / ถอนรายวิชา, เปลียนกลุ่มเรียน / ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

กำหนดการเพิ่มรายวิชา / ถอนรายวิชา

เปลียนกลุ่มเรียน / ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

ถอนรายวิชา360

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560

สามารถติดต่อรับเอกสารทางการศึกษา ตามประกาศดังนี้

9. ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสารและรายชื่อผู้

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๒ รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(Thai University Central Admission System : TCAS)

รอบที่ ๒ รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคลิกที่นี่

 

pic3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pic2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pic7