ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

S__9682969

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

S__9682947

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

S__35946529  S__35946530  S__35946531  S__35946532

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงินได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงิน

ได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

 

ลำดับการถ่ายภาพหมู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ การแต่งกาย

คลิกเพื่ออ่านประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร