ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

รับเช้า

ปริญญาโท รับเช้า (นครราชสีมา + วิทยาเขตสกลนคร)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (นครราชสีมา)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นครราชสีมา)

คณะบริหารธุรกิจ (นครราชสีมา)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร)

รับบ่าย

ปริญญาโท รับบ่าย (วิทยาเขตขอนแก่น + วิทยาเขตสุรินทร์ + วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแก่น)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตขอนแก่น)

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร์)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร์)

คณะเทคโนโลยีสังคม (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

*** ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต คลิกที่นี่ ***

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

uc47d9c6ebf01bc4487b25bc2abc8d66f-1_1506318307594

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Print
Print

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0572