OPENHOUSE เปิดโลกการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560

OPENHOUSE 

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5

ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560

 

21057925_1456235627745583_1190785322_o   21037973_1456235797745566_1753565087_o

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0526  DSC_0528

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 รอบแก้ I

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 รอบแก้ I

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0521  DSC_0522  DSC_0524  DSC_0525