กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

uc47d9c6ebf01bc4487b25bc2abc8d66f-1_1506318307594

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Print
Print

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0572

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนัก
ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

DSC_0548  DSC_0546  DSC_0539  DSC_0538