ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

S__35946529  S__35946530  S__35946531  S__35946532

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงินได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงิน

ได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

 

ลำดับการถ่ายภาพหมู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ การแต่งกาย

คลิกเพื่ออ่านประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

ประกาศรายชื่อ

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (http://regis.rmuti.ac.th/regis)

S__9601048