ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิดเพื่อดูประกาศที่นี่ 

– 139 สาขาวิชาการตลาด จ-ศ [ปกติ]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กาหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจาปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิดเพื่อดูประกาศที่นี่

– 189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี) 
– 200 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ก แบบ ก2 สมทบ) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 682 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 683 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 686 วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 689 วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 801 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 802 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 901 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 1 (1.1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)
– 902 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 2 (2.1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)
– 903 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 2 (2.2) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คามดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

ยื่นสำเร็จการศึกษา 3.59

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา
* นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2559 *

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 2.59

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

2 – 4 พฤษภาคม 2560

DSC_0246 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0257 DSC_0262