ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

ภาพประกาศผู้ผ่านข้อเขียน59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

*จำนวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด  = จำนวน นศ. ระบบโควตา + จำนวน นศ. ระบบรับตรง

๑.  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ  ห้องสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยให้นำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
·        ๑.๑ บัตรประจำตัวผู้สอบ
·        ๑.๒ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้
·        ๑.๓ ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน
·        ๑.๔ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ
๒. ผู้ที่ มิได้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
๓. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่าน ๒ ช่องทางดังนี้
·        ๓.๑ ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th
·        ๓.๒ ทางบอร์ดอาคาร ๓๕ ชั้น ๑

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับวุฒิ ปวช.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

101 การบัญชี

103 การเงิน

106 การตลาด

108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

111 ช่างโยธา

112 ช่างโลหะ

113 ช่างกลโรงงาน

115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

117 ช่างยนต์

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น

120 ช่างจักรกลหนัก

122 ช่างไฟฟ้า

124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์


ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

128 การจัดการผังเมือง

146 สถาปัตยกรรม

147 สถาปัตยกรรมภายใน

156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

713 วิศวกรรมรวม

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

148 เคมี

149 ฟิสิกส์ประยุกต์

150 วิทยาการคอมพิวเตอร์

151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

707 การท่องเที่ยว

714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์

715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

716 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 ทัศนศิลป์

153 ออกแบบผลิตภัณอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

155 ออกแบบนิเทศศิลป์

711 ออกแบบรรจุภัณฑ์

 • คณะบริหารธุรกิจ

137 การบัญชี

138 การเงิน

139 การตลาด

140 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

141 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

142 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

717 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

 


ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง / เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

157 วิศวกรรมโยธา

159 วิศวกรรมไฟฟ้า

161 วิศวกรรมเครื่องกล

163 วิศวกรรมอุตสาหการ

165 วิศวกรรมโทรคมนาคม

167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

170 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

 • คณะบริหารธุรกิจ

171 การบัญชี

174 การเงิน

175 การตลาด (ภาคสมทบ) จ-ส

176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ ) จ-ส

185 การเงิน ( ภาคสมทบ ) จ-ส

701 การตลาด

718 การจัดการ – การจัดการทั่วไป

719 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

คลิกดูประกาศที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ

197 บัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
196 บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (ส-อ) สมทบ
190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ส-อ) สมทบ
189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ส-อ) สมทบ

 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

200 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
183 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) แผน ข (ส-อ) สมทบ
801 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แผน ก แบบ ก(1) (จ-ศ) ปกติ
802 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แผน ก แบบ ก(2) (จ-ศ) ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
683 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
684 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
686 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
689 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ

 

แจ้งเปิดรับสมัคร ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)

banner 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม รอบที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

 

ดูรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559

การสมัครสอบ

1.  สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 35 ชั้น 2

2. สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่!

 

โดยมีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔  ปี   

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม,ศิลปะภาพพิมพ์)

สาขา ออกแบบเซรามิก

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ต่อเนื่อง/เทียบโอน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

 

ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา การเงิน

สาขา การตลาด

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขา ช่างโลหะ

สาขา ช่างยนต์

สาขา ช่างยนต์ – เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

สาขา ช่างจักรกลหนัก

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่!

ขอแจ้งตารางสอบคัดเลือกระบบรับตรง ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแจ้งตารางสอบคัดเลือกระบบรับตรง ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบรับตรง คลิกเพื่อดูประกาศ

กำหนดการสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี  ๔ – ๕ ปี (รับวุฒิ ม.๖ และ ปวช.) 

กลุ่มที่  ๑  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

128 การจัดการผังเมือง

146 สถาปัตยกรรม

147 สถาปัตยกรรมภายใน

156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

731 วิศวกรรมรวม

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148 เคมี

149 ฟิสิกส์ประยุกต์

150 วิทยาการคอมพิวเตอร์

151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

707 การท่องเที่ยว

714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์

715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

716 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 ทัศนศิลป์

153 ออกแบบผลิตภัณอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

155 ออกแบบนิเทศศิลป์

711 ออกแบบรรจุภัณฑ์


 

กลุ่มที่  ๒   วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๙

 • คณะบริหารธุรกิจ

137 การบัญชี

138 การเงิน

139 การตลาด

140 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

141 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

142 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

717 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์


 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับวุฒิ ปวช.)

กลุ่มที่  ๓  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

101 การบัญชี

103 การเงิน

106 การตลาด

108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

111 ช่างโยธา

112 ช่างโลหะ

113 ช่างกลโรงงาน

115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

117 ช่างยนต์

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น

120 ช่างจักรกลหนัก

122 ช่างไฟฟ้า

124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 


 

 

ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง / เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

กลุ่มที่  ๔   วันที่  ๑๙   มีนาคม  ๒๕๕๙

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

157 วิศวกรรมโยธา

159 วิศวกรรมไฟฟ้า

161 วิศวกรรมเครื่องกล

163 วิศวกรรมอุตสาหการ

165 วิศวกรรมโทรคมนาคม

167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

170 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม


 

 กลุ่มที่  ๕   วันที่  ๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๙

 • คณะบริหารธุรกิจ

171 การบัญชี

174 การเงิน จ-ศ

175 การตลาด จ-ส

176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ส

185 การเงิน จ-ส

701 การตลาด จ-ศ

718 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ศ

719 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ


 

*หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก มีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวสอบ

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

– เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ

– สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้มาติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2 ในวันสอบ เวลา 08.00 น.

โดยให้นำ ใบเสร็จที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้ว มายื่นด้วย (เฉพาะผู้สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด)

หน้า 25 จาก 27« หน้าแรก...5101520...2324252627