ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

 

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

R3  R4  R10  R16

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำและจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำ

และจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0669  DSC_0664  DSC_0665  DSC_0666

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

S__9682969

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

S__9682947