ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา*** 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศ กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อดูประกาศแจ้งกำหนดการ***

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข)

คณะบริหารธุรกิจ

190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2
189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 3)

คลิกเพื่อดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัคร-รอบ-4-ปริญญาโท คลิกเพื่ออ่านประกาศ ที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครฉบับที่-4 คลิกเพื่ออ่านประกาศ ***

กำหนดการรอบ 4

สมัครคลิกที่นี่ ***

    สาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
112 ช่างโลหะ

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์
713 วิศวกรรมศาสตร์
723 วิศวกรรมการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
149 ฟิสิกส์ประยุกต์
714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

*ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในสาขาวิชาที่สมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734