ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครฉบับที่-4 คลิกเพื่ออ่านประกาศ ***

กำหนดการรอบ 4

สมัครคลิกที่นี่ ***

    สาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
112 ช่างโลหะ

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์
713 วิศวกรรมศาสตร์
723 วิศวกรรมการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
149 ฟิสิกส์ประยุกต์
714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

*ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในสาขาวิชาที่สมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 200 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ก แบบ ก2 สมทบ) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 803 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)

คณะบริหารธุรกิจ

– 189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 689 วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

S__5750792

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

(** สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 **)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – – – คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่ 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา – – – คลิกที่นี่ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

(** กลุ่มที่สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. **)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
** คลิกเพื่ออ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆ ** 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

– 101 การบัญชี

– 103 การเงิน (ปวช.)

– 123 การเงิน (ม.6)

– 125 การตลาด (ม.6)

– 127 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

คณะบริหารธุรกิจ

– 137 สาขาวิชาการบัญชี จ-ศ [ปกติ] 

– 138 สาขาวิชาการเงิน จ-ศ [ปกติ] 

– 139 สาขาวิชาการตลาด จ-ศ [ปกติ] 

– 141 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ [ปกติ] 

– 142 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จ-ศ [ปกติ] 

– 171 สาขาวิชาการบัญชี จ-ศ [ปกติ]

– 174 สาขาวิชาการเงิน จ-ศ [ปกติ]

– 176 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จ-ศ

– 717 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์ จ-ศ

– 718 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป จ-ศ [ปกติ]

– 719 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ [ปกติ]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 151 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล [ปกติ]

– 191 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน [ปกติ]

– 714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ [ปกติ]

– 715 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ [ปกติ]

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

– 128 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง จ-ศ [ปกติ]

– 155 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ จ-ศ [ปกติ]

– 156 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ-ศ [ปกติ]

– 711 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ-ศ [ปกติ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 157 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ-ศ [ปกติ]

– 165 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคมฯ จ-ศ [ปกติ]

– 167 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ-ศ [ปกติ]

– 170 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จ-ศ [ปกติ]

– 713 วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734