การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

R3  R4  R10  R16

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำและจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำ

และจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0669  DSC_0664  DSC_0665  DSC_0666

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

S__9682969

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

S__9682947

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

S__35946529  S__35946530  S__35946531  S__35946532

หน้า 3 จาก 3312345...1015202530...หน้าสุดท้าย »