ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิดเพื่อดูประกาศที่นี่ 

– 139 สาขาวิชาการตลาด จ-ศ [ปกติ]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กาหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจาปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิดเพื่อดูประกาศที่นี่

– 189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี) 
– 200 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ก แบบ ก2 สมทบ) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 682 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 683 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 686 วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 689 วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 801 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 802 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 901 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 1 (1.1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)
– 902 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 2 (2.1) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)
– 903 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แบบ 2 (2.2) (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 3 ปี)

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คามดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

ยื่นสำเร็จการศึกษา 3.59

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา
* นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2559 *

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 2.59