การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( อาคาร 35 )

DSC_0675 DSC_0673  DSC_0676  DSC_0677

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการถอนรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18873

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18800

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

S__10207240

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี