โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_1308 DSC_1314 DSC_1316 DSC_1319 DSC_1321 DSC_1322 DSC_1326 DSC_1329 DSC_1335 DSC_1340 DSC_1342

โครงการการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

DSC_1212 DSC_1219 DSC_1222 DSC_1224 DSC_1231 DSC_1241 DSC_1243 DSC_1247

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4– 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

13923353_1082725225143987_7689321322725843884_o 13925988_1082725058477337_2151821405075468034_o 13920018_1082723128477530_1074092109404084626_o 13914114_1082723091810867_6177827011607525127_o 13724841_1082722961810880_2479430416220171554_o 13667912_1082722878477555_5419220201773675980_o 13920528_1082722835144226_6186863283560008876_o 13668741_1082722831810893_2254803006744080819_o 13661786_1082722738477569_5353660786315200490_o 13958042_1082722251810951_3168536846078572632_o 13925802_1082722248477618_5308977672938482177_o 13667912_1082722055144304_279295050877336210_o 13913757_1082722058477637_4412587808083060673_o 13668855_1082722061810970_7345898491483526320_o

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สามารถตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือดูรายละเอียดได้ที่
คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

banner TO 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่  2  ประจำปีการศึกษา  2559

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

* คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ

กำหนดการดังนี้ 

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง  rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด  ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่    28 – 29  กรกฎาคม  2559

 • ส่งเอกสารหลักฐาน ณ งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม  2559

      หลักฐานการรายงานตัวที่ต้องนำส่ง

      งานทะเบียนและประมวลผล  ให้ใช้กระดาษขนาด  A4  ประกอบด้วย :-

  • ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)               จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ./ ใบ ปพ. 1)                          จำนวน   2   ฉบับ

        **หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบรับรองผลการศึกษาซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ให้นำเอกสารที่          สามารถระบุถึงสถานศึกษาเดิมมาแสดงแทนได้ เช่น ใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง          การเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • ใบรับรองแพทย์                                                                                                จำนวน   1   ฉบับ

  **หมายเหตุ : เอกสารรายงานตัวให้ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 • ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ระหว่างวันที่   8 – 11  สิงหาคม  2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067