ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา
* นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2559 *

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 2.59

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

2 – 4 พฤษภาคม 2560

DSC_0246 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0257 DSC_0262

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

คลิกเพื่อดูประกาศ (ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คลิกที่นี่)

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

 

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วุฒิ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วุฒิ ปวส.)
คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)
***** สมัครในวันที่ 1 – 18 เมษายน 2560 *****

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่นี่