ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่

สมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา  2560 (ฉบับที่ 4)
กำหนดการรอบเพิ่มเติม รอบที่ 2

คลิกดูรายละเอียดประกาศ
(เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

       155 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ 
      156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

        ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

       157 วิศวกรรมโยธา 
      165 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
      167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3)

(ผู้สมัครระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2560)

คลิกเพื่อดูประกาศ

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่

อุปกรณ์ รอบ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

044-233000 ต่อ 2734

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒)

 

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

banner 3

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี 
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)กำหนดการรอบ 3

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

สมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 ช่องทาง
1. โทร. 044-233000 ต่อ 2734
2. Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา