ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

DSC_0006  DSC_0011  DSC_0033  DSC_0038  DSC_0051  DSC_0053

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561

33503

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองคุณวิฒิ, ใบประกาศนียบัตร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

ใบรับรองคุณวิฒิ, ใบประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภรคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 160 เปลี่ยนแปลง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๑/๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
(Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๑/๒

 

– ประกาศและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

– วิธีการสมัครคลิกที่นี่

– สมัครคลิกที่นี่

 

pic2

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทรับตรง

 

– ประกาศและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

– วิธีการสมัครคลิกที่นี่

– สมัครคลิกที่นี่

 

pic7