ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6/2562

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

 

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส. (I) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส. (I)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.rmuti.ac.th/regis/?p=2978

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมงาน แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ นิทรรศการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เข้าร่วมงาน แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ นิทรรศการทรัพยากรไทย

ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศูนย์หนองระเวียง มีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาอีกแห่งหนึ่งจำนวน 2,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มทร อีสานได้รับการบริจาคจากท่านพระครูทองมาก อโสโก เจ้าอาวาสวักโตนดและชาวบ้านใกล้เคียง 3 ตำบล เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของ มทร. อีสานเองและต่อสาธารณะชนทั่วไป

   

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ ตามหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ตามหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่