กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

31333

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0262

DSC_0259  DSC_0256 DSC_0255  DSC_0257

 

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

241626

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0202

DSC_0210  DSC_0204

 

 

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

กำหนดการรับเอกสารและรายชื่อผู้สำเร็จการ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล