อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

 

20171208  20171209  201712024  201712042

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป” ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป”

ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป” คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โควตา 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

– ประกาศและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

– วิธีการสมัครคลิกที่นี่

– สมัครคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel. 044-233000 ต่อ 2735

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา, ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2560

อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0029อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0031
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0050
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0019
 อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0063  อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0026

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( อาคาร 35 )

DSC_0675 DSC_0673  DSC_0676  DSC_0677