โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

DSC_0672 DSC_0679 DSC_0690 DSC_0697

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกคลิกที่นี่

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_6764 IMG_6740 IMG_6783 IMG_6816 IMG_6823 IMG_6824

ประชาสัมพันธ์ สำนักศึกษาทั่วไป

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2559 

   ผ่านทาง

   – http://sci.rmuti.ac.th/examination/

   – บอร์ดด้านล่าง อาคาร 35 ชั้น 1

   (อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

หากนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบและสอบซ้อนในรายวิชาใด

โปรดติดต่อ สำนักศึกษาทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา
(เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี รหัสสาขาวิชา 723 วิศวกรรมการผลิต จ-ศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กำหนดรายงานตัว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา เริ่มเวลา 9.00 น. – 12.00 น.

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

– สาขาวิชา 723 วิศวกรรมการผลิต จ-ศ