อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา, ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2560

อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0029อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0031
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0050
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0019
 อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0063  อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0026

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( อาคาร 35 )

DSC_0675 DSC_0673  DSC_0676  DSC_0677

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการถอนรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18873

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18800

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

S__10207240

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล