การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับแถว และกำกับแถวสำรอง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับแถว และกำกับแถวสำรอง
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๕ – ๑๐๐ – ๑
อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

DSC_0604 DSC_0610 DSC_0612 DSC_0613 DSC_0617 DSC_0618

ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

DSC_0469 DSC_0471DSC_0468 DSC_0472

อบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

อบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1  ให้แก่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

_MG_3963DSC_0433 DSC_0406 9625 9626 16195194_1073699552739027_4249828917746796102_n _MG_3914 _MG_3805

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ( ครั้งที่ 30 )

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการแนบท้ายประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อ, แถวและลำดับที่นั่ง คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิ์เข้าศึกษา

กำหนดดำเนินการดังนี้

  • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • ส่งเอกสารหลักฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. (เอกสารที่ต้องนำส่งคลิกดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกอบ)

  • ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2  ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

                            หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่    2 / 2559   และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ   ข้อ  1-3   ถือว่าสละสิทธิ์การ เข้าศึกษา  ประจำปี     การศึกษา  2559  และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้         ชำระไปแล้วคืน  ไม่ว่ากรณี    ใดๆ ทั้งสิ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067