งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4– 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

13923353_1082725225143987_7689321322725843884_o 13925988_1082725058477337_2151821405075468034_o 13920018_1082723128477530_1074092109404084626_o 13914114_1082723091810867_6177827011607525127_o 13724841_1082722961810880_2479430416220171554_o 13667912_1082722878477555_5419220201773675980_o 13920528_1082722835144226_6186863283560008876_o 13668741_1082722831810893_2254803006744080819_o 13661786_1082722738477569_5353660786315200490_o 13958042_1082722251810951_3168536846078572632_o 13925802_1082722248477618_5308977672938482177_o 13667912_1082722055144304_279295050877336210_o 13913757_1082722058477637_4412587808083060673_o 13668855_1082722061810970_7345898491483526320_o

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สามารถตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือดูรายละเอียดได้ที่
คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

banner TO 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่  2  ประจำปีการศึกษา  2559

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

* คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ

กำหนดการดังนี้ 

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง  rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด  ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่    28 – 29  กรกฎาคม  2559

 • ส่งเอกสารหลักฐาน ณ งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม  2559

      หลักฐานการรายงานตัวที่ต้องนำส่ง

      งานทะเบียนและประมวลผล  ให้ใช้กระดาษขนาด  A4  ประกอบด้วย :-

  • ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)               จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ./ ใบ ปพ. 1)                          จำนวน   2   ฉบับ

        **หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบรับรองผลการศึกษาซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ให้นำเอกสารที่          สามารถระบุถึงสถานศึกษาเดิมมาแสดงแทนได้ เช่น ใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง          การเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • ใบรับรองแพทย์                                                                                                จำนวน   1   ฉบับ

  **หมายเหตุ : เอกสารรายงานตัวให้ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 • ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ระหว่างวันที่   8 – 11  สิงหาคม  2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

banner TO2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                23 กรกฎาคม 2559

**หมายเหตุ : ในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบนำสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครมาพร้อมในวันสอบ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในวันที่สมัคร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

               26 กรกฎาคม 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

              28 – 29 กรกฎาคม 2559

 • ส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว อาคาร 35 ชั้น 2 งานทะเบียนและวัดผล

              1 – 3 สิงหาคม 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศและแจ้งประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน/สัมภาษณ์ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

190    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (เสาร์ – อาทิตย์)
189    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

200    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

683    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์) 
684    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
685    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
686    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษารอบ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2559

กำหนดการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง ess.rmuti.ac.th
ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     วันที่   22  กรกฎาคม  2559

 **หมายเหตุ : ไม่ได้ลงทะเบียนและชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน ณ อาคาร 35 ชั้น 2

    ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2559

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.
ณ อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

 •     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8.00  – 16.00 น.

       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 •      วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.

              คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
              คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
              วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

4. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS)ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

    ระหว่างวันที่  8 – 11  สิงหาคม  2559

**หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 3 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      **หมายเหตุ : คลิกดูรายละเอียดประกาศประกอบเอกสาร

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

 **อ่านคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่!!

**อ่านคู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ ess คลิกที่นี่!! 

** (เฉพาะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีกครั้งวันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

ลิงค์ VDO การขึ้นทะเบียน   !!คลิกดูไฟล์ VDO คลิกที่นี่

 

ระดับปริญญาตรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

722 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 

กำหนดการรอบ 4

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067