ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559

banner ป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                28 พฤษภาคม 2559
**หมายเหตุ : ในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบนำสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครมาพร้อมในวันสอบ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในวันที่สมัคร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                31 พฤษภาคม 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

          (นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) + นักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1))

               1 – 3 มิถุนายน 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศและแจ้งประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน/สัมภาษณ์ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

190    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (เสาร์ – อาทิตย์)
189    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

200    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
183    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
801    สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(1)  (จันทร์ – ศุกร์)
802    สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(2)  (จันทร์ – ศุกร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

687    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
683    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์) 
684    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
685    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
686    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
688    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
689    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

กำหนดการดังนี้

 • เปิดรับสมัคร

                ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์

                25 พฤษภาคม 2559

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                28 พฤษภาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                31 พฤษภาคม 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

          (นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) + นักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1))

               1 – 3 มิถุนายน 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

s

คลิกดูรายละเอียดประกาศที่นี่

คลิกสมัครได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่ด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

banner6

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

กำหนดการรอบ 2

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

สมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 ช่องทาง
1. โทร. 044-233067
2. Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

banner6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  (เพิ่มเติม)  ประจำปีการศึกษา  2559

 

1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง ess.rmuti.ac.th
ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ระหว่างวันที่ 3 – 4  พฤษภาคม  2559

 **หมายเหตุ : ไม่ได้ลงทะเบียนและชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน ณ อาคาร 35 ชั้น 2

    ระหว่างวันที่ 11 – 13  พฤษภาคม  2559

3.ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

    ระหว่างวันที่ 8 – 11  สิงหาคม  2559

**หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 และไม่ดำเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 3 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      **หมายเหตุ : คลิกดูรายละเอียดประกาศประกอบเอกสาร

คลิกดูรายละเอียดประกาศ


 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

 

101 การบัญชี
103 การเงิน
106 การตลาด
108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

 

111 ช่างโยธา
112 ช่างโลหะ
113 ช่างกลโรงงาน
115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
117 ช่างยนต์
119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
120 ช่างจักรกลหนัก
122 ช่างไฟฟ้า
124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี  4 – 5 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

128 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
146 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
147 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
156 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
713 สาขาวิชาวิศวกรรมรวม

คณะบริหารธุรกิจ

137 สาขาวิชาการบัญชี
138 สาขาวิชาการเงิน
139 สาขาวิชาการตลาด
140 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
141 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
142 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
717 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

149 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
150 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
151 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
191 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
706 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
707 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
715 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
716 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 สาขาวิชาทัศนศิลป์
153 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
154 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
155 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
711 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

157 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
159 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
161 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
163 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
165 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคมฯ
167 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
168 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
170 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

171 สาขาวิชาการบัญชี
174 สาขาวิชาการเงิน
176 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
701 สาขาวิชาการตลาด
718 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

banner4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1)  ประจำปีการศึกษา  2559

(สอบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559)

 1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 , 28 เมษายน  2559  เวลา  9.00 – 12.00   น.      รายละเอียด วัน เวลา และห้องสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

  **หมายเหตุ :
  1. เฉพาะสาขาทัศนศิลป์ รหัสวิชา 143 สอบวันที่ 28 เมษายน 2559 ดูวันสอบได้ที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อีก        ครั้ง
  2. ผู้ที่สอบผ่านของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องมีแฟ้มผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 •  บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้
 •  ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   ยังไม่สำเร็จการศึกษา
    ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ
     2. ผู้ที่มิได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           ในวันที่  29  เมษายน  2559    เวลา 13.00 น.  ผ่าน  2  ช่องทางดังนี้
 • ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th
 • ทางบอร์ดอาคาร 35  ชั้น 1

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

103 การเงิน
106 การตลาด
108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112 ช่างโลหะ
117 ช่างยนต์
119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
120 ช่างจักรกลหนัก

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    149 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

    143 สาขาวิชาทัศนศิลป์
    154 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
    711 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

     170 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

     709 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ