ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบรับตรง คลิกเพื่อดูประกาศ

กำหนดการสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี  ๔ – ๕ ปี (รับวุฒิ ม.๖ และ ปวช.) 

กลุ่มที่  ๑  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

128 การจัดการผังเมือง

146 สถาปัตยกรรม

147 สถาปัตยกรรมภายใน

156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

731 วิศวกรรมรวม

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148 เคมี

149 ฟิสิกส์ประยุกต์

150 วิทยาการคอมพิวเตอร์

151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

707 การท่องเที่ยว

714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์

715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

716 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

  • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 ทัศนศิลป์

153 ออกแบบผลิตภัณอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

155 ออกแบบนิเทศศิลป์

711 ออกแบบรรจุภัณฑ์


 

กลุ่มที่  ๒   วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะบริหารธุรกิจ

137 การบัญชี

138 การเงิน

139 การตลาด

140 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

141 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

142 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

717 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์


 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับวุฒิ ปวช.)

กลุ่มที่  ๓  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

101 การบัญชี

103 การเงิน

106 การตลาด

108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

111 ช่างโยธา

112 ช่างโลหะ

113 ช่างกลโรงงาน

115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

117 ช่างยนต์

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น

120 ช่างจักรกลหนัก

122 ช่างไฟฟ้า

124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 


 

 

ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง / เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

กลุ่มที่  ๔   วันที่  ๑๙   มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

157 วิศวกรรมโยธา

159 วิศวกรรมไฟฟ้า

161 วิศวกรรมเครื่องกล

163 วิศวกรรมอุตสาหการ

165 วิศวกรรมโทรคมนาคม

167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

170 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม


 

 กลุ่มที่  ๕   วันที่  ๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะบริหารธุรกิจ

171 การบัญชี

174 การเงิน จ-ศ

175 การตลาด จ-ส

176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ส

185 การเงิน จ-ส

701 การตลาด จ-ศ

718 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ศ

719 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ


 

*หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก มีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวสอบ

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

– เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ

– สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้มาติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2 ในวันสอบ เวลา 08.00 น.

โดยให้นำ ใบเสร็จที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้ว มายื่นด้วย (เฉพาะผู้สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด)

กำหนดการลาพัก/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลาพัก / รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา / ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย มีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
ทะเบียน01

ประมวลภาพ การจัดประชุม (V-NET)

ประมวลภาพการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 10 กพ. 2559

DSC_0304 DSC_0302 DSC_0301 DSC_0300 DSC_0296 DSC_0290 DSC_0268 DSC_0252 DSC_0266DSC_0254

 

การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบ

ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับ ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ คลิก…

 

file present การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ของศูนย์สอบ มทร..อีสาน ปีการศึกษา 2558

เชิญรับชม การสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

        เชิญรับชมการสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงเงินรางวัล                     มูลค่ารวม 84,000 บาท วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียด คลิก…

coop1

หน้า 48 จาก 50« หน้าแรก...510152025303540...4647484950