การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0049

DSC_0046  DSC_0047

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา รบ. Transcript และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา รบ. Transcript

และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา2.2560 รอบแก้ I

 

10.ประกาศรับเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้สำเร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(Thai University Central Admission System : TCAS)

รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ

 

ประกาศรับสมัครและระเบียบการสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

pic32

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pic444444

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๒ ระดับปริญญาตรี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

 

pic3