ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4)

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

รอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

Tcas5

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี 4 ปี, ต่อเนื่อง ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะศิลปกรรมฯ ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

  • คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เทียบโอน ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

  • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ระดับ ปวส.บริหารธุรกิจ ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี 4 ปี ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี เทียบโอน ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

  • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ระดับ ปวส.ช่างอุตสาหกรรม ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

763798

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

Tcas3