ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา  2560

* คลิกเพื่อดูรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ


 

กำหนดการ

  • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

           1 – 7 มีนาคม 2560

  • ลงทะเบียนเรียน

          2 – 3 มิถุนายน  2560

  • ส่งเอกสารหลักฐาน

         2 – 3 มิถุนายน  2560

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

S__18063390 S__18063392 S__18063394 S__18063395

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา
เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี รหัสสาขาวิชา 723 วิศวกรรมการผลิต จ-ศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดรายงานตัว วันที่ 27 – 28  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา เริ่มเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ อาคาร 36 ชั้น 2 สำนักงานคณะวิศวกรรมฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คลิกที่นี่

– สาขาวิชา 723 วิศวกรรมการผลิต จ-ศ

โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

DSC_0672 DSC_0679 DSC_0690 DSC_0697

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกคลิกที่นี่