ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

(** สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 **)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – – – คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่ 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา – – – คลิกที่นี่ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

(** กลุ่มที่สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. **)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
** คลิกเพื่ออ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆ ** 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

– 101 การบัญชี

– 103 การเงิน (ปวช.)

– 123 การเงิน (ม.6)

– 125 การตลาด (ม.6)

– 127 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

คณะบริหารธุรกิจ

– 137 สาขาวิชาการบัญชี จ-ศ [ปกติ] 

– 138 สาขาวิชาการเงิน จ-ศ [ปกติ] 

– 139 สาขาวิชาการตลาด จ-ศ [ปกติ] 

– 141 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ [ปกติ] 

– 142 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จ-ศ [ปกติ] 

– 171 สาขาวิชาการบัญชี จ-ศ [ปกติ]

– 174 สาขาวิชาการเงิน จ-ศ [ปกติ]

– 176 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จ-ศ

– 717 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์ จ-ศ

– 718 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป จ-ศ [ปกติ]

– 719 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ [ปกติ]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 151 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล [ปกติ]

– 191 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน [ปกติ]

– 714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ [ปกติ]

– 715 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ [ปกติ]

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

– 128 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง จ-ศ [ปกติ]

– 155 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ จ-ศ [ปกติ]

– 156 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ-ศ [ปกติ]

– 711 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ-ศ [ปกติ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 157 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ-ศ [ปกติ]

– 165 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคมฯ จ-ศ [ปกติ]

– 167 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ-ศ [ปกติ]

– 170 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จ-ศ [ปกติ]

– 713 วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน — คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่

สมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา  2560 (ฉบับที่ 4)
กำหนดการรอบเพิ่มเติม รอบที่ 2

คลิกดูรายละเอียดประกาศ
(เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

       155 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ 
      156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

        ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

       157 วิศวกรรมโยธา 
      165 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
      167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3)

(ผู้สมัครระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2560)

คลิกเพื่อดูประกาศ

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่

อุปกรณ์ รอบ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

044-233000 ต่อ 2734