ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  21  กรกฎาคม  2559  เวลา  08.30 น. ณ  ห้องสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก   มีดังนี้

             1. บัตรประจำตัวสอบ

            2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

           – เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ ดูห้องสอบได้ที่ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกฯ

           – สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป
อาคาร 35 ชั้น 2  หรือโทรสอบถาม  044-233068 ต่อ 2700-2734

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  21  กรกฎาคม  2559  เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป
  รายละเอียด วัน เวลา และห้องสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

            1. บัตรประจำตัวผู้สอบ

           2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้

           3. ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยังไม่สำเร็จการศึกษา  ให้
ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน

           4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ

 • ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 • มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ประจำปีการศึกษา  2559  ในวันที่  22  กรกฎาคม  2559   เวลา 10.00 น.  ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้  2  ช่องทางดังนี้

      1. ทางเว็บไซต์ rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

     2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น  1

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาตรี  4ปี

722 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง

709 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067

ระบบประเมิน 360 องศา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกเข้าระบบประเมิน 360 องศา (ใช้ได้ภายใน สวท. RMUTI เท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษารอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2559 

กำหนดการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง ess.rmuti.ac.th
ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ระหว่างวันที่  14 – 22  กรกฎาคม  2559

 **หมายเหตุ : ไม่ได้ลงทะเบียนและชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน ณ อาคาร 35 ชั้น 2

    ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2559

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.
ณ อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

 •     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8.00  – 16.00 น.

       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 •      วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.

              คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
              คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
              วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

4. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS)ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

    ระหว่างวันที่  8 – 11  สิงหาคม  2559

**หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 3 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      **หมายเหตุ : คลิกดูรายละเอียดประกาศประกอบเอกสาร

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

 **อ่านคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่!!

**อ่านคู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ ess คลิกที่นี่!! 

** (เฉพาะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีกครั้งวันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

ลิงค์ VDO การขึ้นทะเบียน   !!คลิกดูไฟล์ VDO คลิกที่นี่

 


ระดับปริญญาตรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

721 สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
722 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 สาขาวิชาทัศนศิลป์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admission) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาAdmission

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบกลาง (Admission) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา  2559 

กำหนดการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง ess.rmuti.ac.th
ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ระหว่างวันที่  14 – 22  กรกฎาคม  2559

 **หมายเหตุ : ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน ณ อาคาร 35 ชั้น 2

    ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2559

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.
ณ อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

 •     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8.00  – 16.00 น.

       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 •      วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.

              คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
              คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
              วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

4. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS)ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

    ระหว่างวันที่  8 – 11  สิงหาคม  2559

**หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 3 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      **หมายเหตุ : คลิกดูรายละเอียดประกาศประกอบเอกสาร

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

 **อ่านคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่!!

**อ่านคู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ ess คลิกที่นี่!! 

** (เฉพาะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีกครั้งวันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

ลิงค์ VDO การขึ้นทะเบียน   !!คลิกดูไฟล์ VDO คลิกที่นี่

 

******ประกาศรายชื่อสำหรับนักศึกษา Admission น้องจะต้องดูรหัสประจำตัวจากรายละเอียดด้านล่างเพื่อทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 9000001 จากตัวประกาศของทางส่วนกลาง (สอท.) ประกาศจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนใน ess ของทางมหาวิทยาลัยได้คะ

(น้องสามารถดูรหัสประจำตัวได้ที่ประกาศด้านล่างโดยแยกเป็นสาขาที่น้องมีสิทธิ์เข้าศึกษาคะ)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • คณะบริหารธุรกิจ
  (ดูรหัสประจำตัวนักศึกษาโดยการคลิกลิงค์ด้านล่างคะ)

137 สาขาวิชาการบัญชี 

140 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป 

141 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม  

กำหนดการ AdmissionKKKKKK

 


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี  (เพิ่มเติมรอบที่ 3)
ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง 

(สอบเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559)

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องสอบ สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

                               1.   บัตรประจำตัวผู้สอบ

                               2.   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้

                               3.   ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ยังไม่สำเร็จการศึกษา  ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน

                             4.     เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ

        ***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่สอบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องมีแฟ้มผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ผู้ที่มิได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 •  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2559 เวลา 13.00 น.  ผ่าน  2  ช่องทางดังนี้

                         1.  ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

                        2.  ทางบอร์ดอาคาร 35  ชั้น 1

กำหนดการรอบ 3 ok


คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ระดับปริญญาตรี  4 ปี

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

           721   สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

           722  สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

             143  สาขาวิชาทัศนศิลป์