การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0526  DSC_0528

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 รอบแก้ I

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 รอบแก้ I

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0521  DSC_0522  DSC_0524  DSC_0525

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ครั้งที่ 1 / 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ความจุ 51 ที่นั่ง) ชั้น 2 (อาคาร 35)

DSC_0497 DSC_0502 DSC_0505 DSC_0517

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5

DSC_0486   DSC_0483   DSC_0485   DSC_0484