ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คามดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

S__6258712

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 7)

ประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : (ฉบับที่ 4)

(** กลุ่มผู้สมัครระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2560**)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
** คลิกเพื่ออ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆ ** 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

– 112 ช่างโลหะ
– 119 ช่างยนต์-ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 149 ฟิสิกส์ประยุกต์
– 714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
– 721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 713 วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
– 723 วิศวกรรมการผลิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา*** 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศ กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อดูประกาศแจ้งกำหนดการ***

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข)

คณะบริหารธุรกิจ

190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2
189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734