ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษารอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี 

เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2559

กำหนดการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง ess.rmuti.ac.th
ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ระหว่างวันที่  16 – 17  มิถุนายน  2559

 **หมายเหตุ : ไม่ได้ลงทะเบียนและชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน ณ อาคาร 35 ชั้น 2

    ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2559

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.
ณ อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

 •     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8.00  – 16.00 น.

       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 •      วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00  – 16.00 น.

              คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
              คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
              วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

4. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

    ระหว่างวันที่  8 – 11  สิงหาคม  2559

**หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 3 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      **หมายเหตุ : คลิกดูรายละเอียดประกาศประกอบเอกสาร

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

     ( **อ่านคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่)

 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

101 การบัญชี
103 การเงิน
106 การตลาด
108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

       709 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (จันทร์-ศุกร์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

bannerT22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

กำหนดการปโท

สาขาที่เปิดรับปริญญาโท 2

คลิกดูรายละเอียดประกาศที่นี่

คลิกสมัครได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่ด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

(สอบเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559)

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องสอบ สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

                               1.   บัตรประจำตัวผู้สอบ

                               2.   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้

                               3.   ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ยังไม่สำเร็จการศึกษา  ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน

                             4.     เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ

        ***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่สอบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องมีแฟ้มผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ผู้ที่มิได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 •  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ในวันที่  14  มิถุนายน  2559 เวลา 16.30 น.  ผ่าน  2  ช่องทางดังนี้

                         1.  ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

                        2.  ทางบอร์ดอาคาร 35  ชั้น 1

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                10 มิถุนายน 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                14 มิถุนายน 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

               16 – 17 มิถุนายน 2559

 • รายงานตัวนักศึกษาใหม่

              25 กรกฎาคม 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

106 การตลาด
108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
111   ช่างโยธา
117  ช่างยนต์
119  ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
120 ช่างจักรกลหนัก

 

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • คณะบริหารธุรกิจ (เทียบโอน)

178  การจัดการ-การจัดการทั่วไป (จันทร์-เสาร์)
719  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (จันทร์-ศุกร์)

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148  เคมี
706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (จันทร์-ศุกร์)
716  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (จันทร์-ศุกร์)
721  วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (จันทร์-ศุกร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

bannerเพิ่มเติม 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

(สอบเมื่อวันที่ 12 – 13 , 18 – 20 มีนาคม 2559 และวันที่ 23 เมษายน 2559)

 

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องสอบ สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

                               1.   บัตรประจำตัวผู้สอบ

                               2.   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้

                               3.   ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ยังไม่สำเร็จการศึกษา  ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน

                             4.     เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ

        ***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่สอบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องมีแฟ้มผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ผู้ที่มิได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 •  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ในวันที่  14  มิถุนายน  2559 เวลา 16.30 น.  ผ่าน  2  ช่องทางดังนี้

                         1.  ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

                        2.  ทางบอร์ดอาคาร 35  ชั้น 1

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                10 มิถุนายน 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                14 มิถุนายน 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

               16 – 17 มิถุนายน 2559

 • รายงานตัวนักศึกษาใหม่

              25 กรกฎาคม 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

 101  การบัญชี
 103  การเงิน
 115  ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 122 ช่างไฟฟ้า

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 128 การจัดการผังเมือง
713 วิศวกรรมรวม
146 สถาปัตยกรรม
147 สถาปัตยกรรมภายใน

 • คณะบริหารธุรกิจ

 137 การบัญชี
 138 การเงิน
 139 การตลาด
 140 การจัดการ – การจัดการทั่วไป
 141 การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม
 
142  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
717 การจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 151   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 707 การท่องเที่ยว
 150 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

 143 ทัศนศิลป์
153 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 155 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
 711 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 157 วิศวกรรมโยธา
 159 วิศวกรรมไฟฟ้า
 161 วิศวกรรมเครื่องกล
163 วิศวกรรมอุตสาหการ
165 วิศวกรรมอิเลฺ็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • คณะบริหารธุรกิจ

 171 การบัญชี 
174 การเงิน

 176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 701 การตลาด
 718 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557

รายนามบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เรียงตามลำดับแถว

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีสังคม 

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ