ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3

banner-รอบ-3

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

กำหนดการรอบ 3 ok

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

สมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 ช่องทาง
1. โทร. 044-233067
2. Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อสอบรอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  7  มิถุนายน  2559  เวลา  08.30 น. ณ  ห้องสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก   มีดังนี้

             1. บัตรประจำตัวสอบ

            2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

           – เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ ดูห้องสอบได้ที่ประกาศรายชื่อ
สอบคัดเลือกฯ

           – สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป                  อาคาร 35 ชั้น 2  หรือโทรสอบถาม  044-233068 ต่อ 2700-2734

             (**หมายเหตุ : นักเรียนที่สอบ รหัสสาขาวิชา 154 ออกแบบเซรามิก

               ต้องเตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบที่ 7  มิ.ย.  2559  เพื่อสอบ (ภาคปฏิบัติ)  ดังนี้

              ดินสอ 2B หรือดำกว่า , มีดคัตเตอร์ , ยางลบ , กระดานรองเขียน ขนาด 50 x 70 cm.)

 

 • ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 • มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ประจำปีการศึกษา  2559  ในวันที่ 9  มิถุนายน  2559   เวลา 13.00 น.  ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้  2  ช่องทางดังนี้

      1. ทางเว็บไซต์ rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

     2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น  1

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

106  การตลาด
108  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
111   ช่างโยธา
112  ช่างโลหะ
117  ช่างยนต์
119  ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
120 ช่างจักรกลหนัก

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148 เคมี
706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
716  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
721  วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

 • คณะบริหารธุรกิจ  (เทียบโอน)

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป (จันทร์ – เสาร์)
719 การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม (จันทร์ – ศุกร์)

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  (ต่อเนื่อง)

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม

banner TO

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา  2559
(เพิ่มเติมครั้ังที่ 1)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

* คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ

กำหนดการดังนี้ 

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่รอบที่ 1 และนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติม) ชำระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง  rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด  ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่    1 – 3  มิถุนายน  2559

 • ส่งเอกสารหลักฐาน ณ งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2559

      หลักฐานการรายงานตัวที่ต้องนำส่ง

      งานทะเบียนและประมวลผล  ให้ใช้กระดาษขนาด  A4  ประกอบด้วย :-

  • ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)               จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน   1   ฉบับ

  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ./ ใบ ปพ. 1)                          จำนวน   2   ฉบับ

        **หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบรับรองผลการศึกษาซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ให้นำเอกสารที่          สามารถระบุถึงสถานศึกษาเดิมมาแสดงแทนได้ เช่น ใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง          การเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน   1   ฉบับ

  • ใบรับรองแพทย์                                                                                                จำนวน   1   ฉบับ

  **หมายเหตุ : เอกสารรายงานตัวให้ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 • ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าใช้จ่าย ในระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ess.rmuti.ac.th  ที่ ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จำกัด /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน) จำกัด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ระหว่างวันที่   8 – 11  สิงหาคม  2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559

banner ป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                28 พฤษภาคม 2559
**หมายเหตุ : ในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบนำสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครมาพร้อมในวันสอบ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในวันที่สมัคร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                31 พฤษภาคม 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

          (นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) + นักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1))

               1 – 3 มิถุนายน 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศและแจ้งประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน/สัมภาษณ์ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

190    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (เสาร์ – อาทิตย์)
189    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

200    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
183    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
801    สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(1)  (จันทร์ – ศุกร์)
802    สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก(2)  (จันทร์ – ศุกร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

687    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
683    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์) 
684    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
685    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
686    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
688    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
689    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

กำหนดการดังนี้

 • เปิดรับสมัคร

                ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์

                25 พฤษภาคม 2559

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                28 พฤษภาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                31 พฤษภาคม 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

          (นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) + นักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1))

               1 – 3 มิถุนายน 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

s

คลิกดูรายละเอียดประกาศที่นี่

คลิกสมัครได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่ด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต