ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 3)

คลิกเพื่อดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัคร-รอบ-4-ปริญญาโท คลิกเพื่ออ่านประกาศ ที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครฉบับที่-4 คลิกเพื่ออ่านประกาศ ***

กำหนดการรอบ 4

สมัครคลิกที่นี่ ***

    สาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
112 ช่างโลหะ

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์
713 วิศวกรรมศาสตร์
723 วิศวกรรมการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
149 ฟิสิกส์ประยุกต์
714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

*ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในสาขาวิชาที่สมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 200 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ก แบบ ก2 สมทบ) (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 803 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)

คณะบริหารธุรกิจ

– 189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)) (หลักสูตร 2 ปี)
– 689 วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)) (หลักสูตร 2 ปี)

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

S__5750792

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่