ขอแจ้งตารางสอบคัดเลือกระบบรับตรง ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแจ้งตารางสอบคัดเลือกระบบรับตรง ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบรับตรง คลิกเพื่อดูประกาศ

กำหนดการสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี  ๔ – ๕ ปี (รับวุฒิ ม.๖ และ ปวช.) 

กลุ่มที่  ๑  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

128 การจัดการผังเมือง

146 สถาปัตยกรรม

147 สถาปัตยกรรมภายใน

156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

731 วิศวกรรมรวม

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148 เคมี

149 ฟิสิกส์ประยุกต์

150 วิทยาการคอมพิวเตอร์

151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

707 การท่องเที่ยว

714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์

715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

716 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

  • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

143 ทัศนศิลป์

153 ออกแบบผลิตภัณอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

155 ออกแบบนิเทศศิลป์

711 ออกแบบรรจุภัณฑ์


 

กลุ่มที่  ๒   วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะบริหารธุรกิจ

137 การบัญชี

138 การเงิน

139 การตลาด

140 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

141 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

142 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

717 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์


 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับวุฒิ ปวช.)

กลุ่มที่  ๓  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

101 การบัญชี

103 การเงิน

106 การตลาด

108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

111 ช่างโยธา

112 ช่างโลหะ

113 ช่างกลโรงงาน

115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

117 ช่างยนต์

119 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น

120 ช่างจักรกลหนัก

122 ช่างไฟฟ้า

124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 


 

 

ระดับปริญญาตรี  ต่อเนื่อง / เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

กลุ่มที่  ๔   วันที่  ๑๙   มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

157 วิศวกรรมโยธา

159 วิศวกรรมไฟฟ้า

161 วิศวกรรมเครื่องกล

163 วิศวกรรมอุตสาหการ

165 วิศวกรรมโทรคมนาคม

167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

170 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม


 

 กลุ่มที่  ๕   วันที่  ๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๙

  • คณะบริหารธุรกิจ

171 การบัญชี

174 การเงิน จ-ศ

175 การตลาด จ-ส

176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ส

185 การเงิน จ-ส

701 การตลาด จ-ศ

718 การจัดการ – การจัดการทั่วไป จ-ศ

719 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จ-ศ


 

*หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก มีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวสอบ

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

– เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ

– สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้มาติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2 ในวันสอบ เวลา 08.00 น.

โดยให้นำ ใบเสร็จที่ชำระเงินกับทางธนาคารแล้ว มายื่นด้วย (เฉพาะผู้สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด)

กำหนดการลาพัก/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลาพัก / รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา / ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย มีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
ทะเบียน01

ประมวลภาพ การจัดประชุม (V-NET)

ประมวลภาพการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 10 กพ. 2559

DSC_0304 DSC_0302 DSC_0301 DSC_0300 DSC_0296 DSC_0290 DSC_0268 DSC_0252 DSC_0266DSC_0254

 

การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบ

ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับ ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ คลิก…

 

file present การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ของศูนย์สอบ มทร..อีสาน ปีการศึกษา 2558