กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วุฒิ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วุฒิ ปวส.)
คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)
***** สมัครในวันที่ 1 – 18 เมษายน 2560 *****

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2560 (ฉบับที่ 2)
รอบเพิ่มเติมคลิกดูรายละเอียดประกาศ
(เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๐

โครงการวันสงกรานต์สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ” ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ บริเวณคุรุ สัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์และ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

DSC_0138 DSC_0139DSC_0141 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0153