เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559 ดังนี้

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่ด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ตhttp://ess.rmuti.ac.th/…/Admis…/Applicant/InfoAdmission.aspx