ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ระดับปริญญาโท

รหัสวิชา 1532044 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ 2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1532045 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1622024 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 1625065 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1721034 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 1721035 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1731034 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 1731035 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1741034 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 1751045 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

ระดับปริญญาเอก

รหัสวิชา 1741057 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ2.1 (เสาร์ – อาทิตย์)