ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาทื่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ระดับปริญญาโท

รหัสวิชา 17210341 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 17210342 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 17310342 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 17410341 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 17510442 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

ระดับปริญญาเอก

รหัสวิชา 17210452 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) แบบ 2 (2.1) (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสวิชา 1741057 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) แบบ 2.1 (เสาร์ - อาทิตย์)