ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ระดับปริญญาโท

รหัสวิชา 15320441 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ 2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 15320442 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 16250641 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 17210341 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์)
รหัสวิชา 17210342 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 17310342 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)
รหัสวิชา 17410341 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์)
รหัสวิชา 17410342 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ – อาทิตย์)

ระดับปริญญาเอก

รหัสวิชา 17210451 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาเอก) (จันทร์ - ศุกร์)