ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับที่ 2


คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1532062 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1531033 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532033 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1624053 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม(ทล.บ.) ไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี

รหัสสาขาวิชา 1626061 โปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์ (ม.6)
รหัสสาขาวิชา 1721011 โปรแกรมวิชาช่างโยธา
รหัสสาขาวิชา 1751011 โปรแกรมวิชาช่างโลหะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1734032 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745042 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม(วศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1742023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751053 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)