ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาทื่ 1


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา 15320441 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ 2 (เสาร์ - อาทิตย์)
รหัสวิชา 15320442 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์)
รหัสวิชา 15210441 สาขาวิชาการบัญชี แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์)
รหัสวิชา 15210442 สาขาวิชาการบัญชี แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสวิชา 17210341 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์)
รหัสวิชา 17210342 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์)
รหัสวิชา 17310341 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์)
รหัสวิชา 17410342 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์)
รหัสวิชา 17510442 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์)