ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาทื่ 1


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา 15320442 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสวิชา 17510442 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์)