ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีขอแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา


ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ข้อที่ 4 เดิมแจ้งดูประกาศอีกครั้งวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้ การลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กำหนดลงทะเบียน วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ผ่านระบบบริการการศึกษา

(Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th

พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

ไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

           

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1521012 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522012 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

รหัสสาขาวิชา 1521023 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522013 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523023 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531023 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532023 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532033 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741042 วิศวกรรมจักรหนัก(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751062 วิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

รหัสสาขาวิชา 1721033 วิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731023 วิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741023 วิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751043 วิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732013 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคมฯ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734043 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742023 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751053 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746013 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี

รหัสสาขาวิชา 1521011 การบัญชี
รหัสสาขาวิชา 15220111 การเงิน (ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15220112 การเงิน (ม.6)
รหัสสาขาวิชา 15230111 การตลาด (ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15310111 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15310112 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
รหัสสาขาวิชา 1721011 ช่างโยธา
รหัสสาขาวิชา 1751011 ช่างโลหะ
รหัสสาขาวิชา 1751021 ช่างกลโรงงาน
รหัสสาขาวิชา 1751031 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
รหัสสาขาวิชา 1744011 ช่างยนต์
รหัสสาขาวิชา 1741011 ช่างจักรกลหนัก
รหัสสาขาวิชา 1731011 ช่างไฟฟ้า
รหัสสาขาวิชา 1734011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

           

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ

หากไม่ดำเนินการตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์