ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขอแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา


ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ข้อที่ 4 เดิมแจ้งดูประกาศอีกครั้งวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้ การลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กำหนดลงทะเบียน วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ผ่านระบบบริการการศึกษา

(Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th

พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

ไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี

รหัสสาขาวิชา 1521011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
รหัสสาขาวิชา 15220111 โปรแกรมวิชาการเงิน(ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15220112 โปรแกรมวิชาการเงิน(ม.6)
รหัสสาขาวิชา 15230111 โปรแกรมวิชาการตลาด(ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15230112 โปรแกรมวิชาการตลาด(ม.6)
รหัสสาขาวิชา 15310111 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15310112 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)
รหัสสาขาวิชา 1721011 โปรแกรมวิชาช่างโยธา
รหัสสาขาวิชา 1731011 โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า
รหัสสาขาวิชา 1734011 โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสาขาวิชา 1741011 โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
รหัสสาขาวิชา 1744011 โปรแกรมวิชาช่างยนต์
รหัสสาขาวิชา 1751011 โปรแกรมวิชาช่างโลหะ
รหัสสาขาวิชา 1751021 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสสาขาวิชา 1751031 โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

           

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1521012 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522012 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523022 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
         

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1521023 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522013 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523023 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531023 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532023 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532033 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1625072 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)(ปกติ)
รหัสสาขาวิชา 1631042 สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733022 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734032 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741042 สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลหนัก(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง

รหัสสาขาวิชา 1721033 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731023 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732013 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733023 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734043 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746013 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751053 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1826012 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1834012 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(ทล.บ.)

ระดับปริญญาตรี 5 ปี

รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)


           

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ

หากไม่ดำเนินการตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์