(ปกติ) ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

           

คณะบริหารธุรกิจ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1521023 สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1522013 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523023 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531023 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532023 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532033 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

           

คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1522012 สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1523022 สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532022 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532032 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1532052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดโลจีสติกส์(บธ.บ.)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผฃิตภันฑ์นม

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1625072 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
รหัสสาขาวิชา 1631042 สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1632022 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1721033 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731023 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732013 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733023 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734043 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746013 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
รหัสสาขาวิชา 1751043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสสาขาวิชา 1751053 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1732012 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741042 สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลหนัก(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1752062 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1828012 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1834012 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(ทล.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (กลุ่มพาณิชยกรรมฯ ปวส.)

รหัสสาขาวิชา 1521011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
รหัสสาขาวิชา 15220111 โปรแกรมวิชาการเงิน(ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15220112 โปรแกรมวิชาการเงิน(ม.6)
รหัสสาขาวิชา 15230111 โปรแกรมวิชาการตลาด(ปวช.)
รหัสสาขาวิชา 15230112 โปรแกรมวิชาการตลาด(ม.6)
รหัสสาขาวิชา 15310111 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.)

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฯ ปวส.)

รหัสสาขาวิชา 1721011 โปรแกรมวิชาช่างโยธา
รหัสสาขาวิชา 1731011 โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า
รหัสสาขาวิชา 1734011 โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสาขาวิชา 1741011 โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
รหัสสาขาวิชา 1744011 โปรแกรมวิชาช่างยนต์
รหัสสาขาวิชา 1751011 โปรแกรมวิชาช่างโลหะ
รหัสสาขาวิชา 1751021 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสสาขาวิชา 1751031 โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์