(ปกติ) ระบบรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (กลุ่มพาณิชยกรรมฯ ปวส.)

รหัสสาขาวิชา 15230112 โปรแกรมวิชาการตลาด(ม.6)

           

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฯ ปวส.)

รหัสสาขาวิชา 1734011 โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสาขาวิชา 1741011 โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
รหัสสาขาวิชา 1751011 โปรแกรมวิชาช่างโลหะ
รหัสสาขาวิชา 1751031 โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

           

คณะบริหารธุรกิจ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1532033 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผฃิตภันฑ์นม

           

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1631042 สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1733023 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1734043 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751053 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

           

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1732012 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1834012 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(ทล.บ.)

           

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)