(ปกติ) ระบบรับตรง รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

           

กลุ่ม ปวช. ปวส. ต่อ ปริญญาตรี

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฯ ปวส.)

รหัสสาขาวิชา 1741011 โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
รหัสสาขาวิชา 1751011 โปรแกรมวิชาช่างโลหะ

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทียบโอน)

รหัสสาขาวิชา 1624033 เทคโนโลยีผฃิตภันฑ์นม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1722022 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1825012 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ทล.บ.)

           

กลุ่ม ม.6 ต่อ ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา 1531022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1621032 สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1622012 สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623012 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1623022 สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1624022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1626022 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1722022 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1732012 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1733022 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1741042 สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลหนัก(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1742022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1743012 สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1827012 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
รหัสสาขาวิชา 1833012 การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา 1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
รหัสสาขาวิชา 1832012 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)